KVKK Aydınlatma Metni

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME DUYURUMUZDUR.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV), özel hayatın gizliliği ilkesine bağlı olarak kişisel verilerin korunmasının ve gizliliğinin kişilerin temel hakkı olduğuna inanır ve güvenliğinizi korumak için çalışır.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin hangi kapsamda işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, çevrimiçi platformlarda muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarılabileceğini belirtir ve bu kapsamda TCYOV ve gönüllüleri, çalışanları, destekçileri ve danışmanları tarafından kişisel veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Özel Nitelikte Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Sözleşme Makamı: Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından yürütülen hibe sözleşmelerinde taraf olan fon sağlayan kurumu ifade eder.

İŞLENECEK VERİLER

Fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; ad-soyad, TC Kimlik Numarası, telefon numarası (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, cinsiyet, uyruğu, doğum tarihi, eğitim düzeyi, ilgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri, sosyal medya tercihleri, finans bilgileri (hane gelir-gideri), banka hesap numarası gibi mali bilgileri, eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri, iş unvanı/mesleği/çalıştığı yer, sigortalılık durumu, aile bireylerine ilişkin bilgiler (hane nüfusu, çocuk sayısı, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi), üyelik/gönüllülük başvurusu esnasında sizlere hangi faaliyetlere ne şekilde katkı sağlayabileceğinizi ölçmek amacıyla sormuş olduğumuz açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulara verdiğiniz yanıtlar, yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Vakıf tarafından yukarıda tanımı yapılan özel nitelikli kişisel verilerden ise sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler işlenmektedir.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfıdır.

Adres: Rıhtım Cd. Yoğurtçu Şükrü Sk. No:19 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: +90 216 449 39 99
Fax: +90 216 414 90 78
E-posta: iletisim@tcyov.org

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel
● Belirli, açık ve meşru amaçlar için
● İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
● İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun bir şekilde Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir:

● Vakıf Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
● Vakfın genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Vakıf üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
● Vakıf ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● Vakfın tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
● Vakfın faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
● Vakıf içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi,
● Vakıf içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
● Vakıf faaliyetleri hakkında üyelerin bilgilendirilmesi,
● Vakfa ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
● İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
● Mevzuat tahtında Vakıf tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
● 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
● Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması,
● Bağışlar karşılığında makbuz verilmesi,
● Vakıf faaliyetleri ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yeni hizmetler geliştirebilmek için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilerek analiz yapılması,
● Vakfın bağışçılarını, sponsorlarını, üyelerini, gönüllülerini, paydaşlarını Vakfın gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerden ve yeni projeler ve gelişmelerden haberdar edilmesi,
● Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, elektronik ileti gönderilmesi,
● Yapılan etkinliklerden memnuniyetin ve etkinliklerin sosyal etkisinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
● Üyelerin, gönüllülerin ve desteklenen çocukların yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
● Vakıf tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarılması,
● Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
● Vakıfta çalışma başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; Vakıfta daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve çalışma başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, size ait kişisel verileri, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında; Vakfa üyelik/gönüllülük başvurusu esnasında fiziki olarak veya http://www.tcyov.org/ adresindeki Vakfa ait web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ve Vakıf Tüzüğü kapsamında Vakfa üyelik/gönüllülük ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, Vakfın üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu standlar aracılığıyla, sosyal medya platformları kanalıyla, Vakıf faaliyetlerine katılım sağlayan çocukların evlerine yapılan ziyaretler aracılığıyla, ayrıca Vakıf ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Vakıf ile iletişime geçmeniz gibi) Vakıf yetkililerine verilen bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere vakıf amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversitelere, okullara, STK’lara, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kurum ve kuruluşlara, yürütülen projeler kapsamında raporlama faaliyetleri çerçevesinde yurt içinde veyahut yurt dışında yerleşik Sözleşme Makamlarına, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, bilişim teknolojileri desteği (bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlara, bankalara ve diğer 3. kişilere aktarılmaktadır.

KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Buna göre; herkes, veri sorumlusu sıfatına haiz olan Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfına başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfına iletmeniz halinde Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak (bir maliyeti olmaması halinde) sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Cevabın CD, flaş bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi durumunda, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir. Başvuru üzerine tarafınıza iletmiş olduğumuz cevabın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu : Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Posta adresi : Rıhtım Cd. Yoğurtçu Şükrü Sk. No:19 Kadıköy/İSTANBUL
E- posta adresi : iletisim@tcyov.org

AÇIK RIZA GEREKTİRMEYEN HALLER VE AÇIK RIZA BEYANI

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıda sayılan hallerde Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusu veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfının hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfının meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından hazırlanan işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” okudum, anladım ve Vakıf tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.