Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Resmi Senedi

Vakfın Adı
Madde 1. Vakfın adı “TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI” dır. Bu Vakıf senedinde kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

Vakfın Merkezi
Madde 2. Vakıf Merkezi İstanbul’dadır. Yasal gerekler yerine getirilerek ve Yönetim Kurulu kararı ile yönetim merkezi başka bir kente taşınabilir, yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, bürolar kurulabilir. Vakfın adresi: İstanbul, Kadıköy, Kozyatağı, Bağlarbaşı Sokak, Hürriyet Sitesi, C/45’dir.Adres değişikliği ilgili makama bildirilir.

Vakfın Amacı ve Faaliyetleri
Madde 3. Vakfın amacı, suça itilmiş çocukların tutuklulukları ve hükümlülükleri sırasında ve sonrasında bedenen, ruhen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi ve manevi destek sağlanmasına, güvenlik duygularının aşılanmasına, toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak ve suça itilmiş çocuk sorunlarının çözülmesinde devlete en geniş ölçüde yardımcı olmaktır.

Vakıf bu amacı gerçekleştirmek üzere öncelikle aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar:

 • a- Özellikle hükümlülük sonrasında yeniden suça itilme tehlikesine maruz çocuklar için yatılı yurt, sosyal tesis, rehabilitasyon merkezi ve benzeri kurumlar kurulması ve işletilmesi için kamu ile işbirliği yapılması, gerektiğinde kurulanların kamuya devredilmesi,
 • b- Kamu oyunda yeterince bilinmeyen, tutukluluk ve hükümlülük halindeki veya tahliyeden sonraki çocuk sorunlarının duyurulması ve kamu oyuna benimsetilmesi için konferanslar, paneller, seminerler düzenlenmesi, yazılı ve sözlü basında konuyla ilgili yayınlar yapılması için bu kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesi,
 • c- İlgili kamu kurularına sunulmak ve yayınlanmak üzere söz konusu çocukların korunması ve koruma kurumları ile ilgili nitelik ve nicelik araştırmaları, psiko-medikal, eğitsel, sosyal incelemeler yapılması ve yaptırılması, bu araştırmaların yayınlanması, çeşitli biçimlerde ilgili çevrelere iletilmesi ve duyurulması,
 • d- Çocukların topluma iade edilmesinden sonraki izleme ve denetlemeler için organizasyonlar geliştirilmesi,
 • e- Suça itilmiş çocuklar hakkındaki yasalarda mevcut olan ancak değişik nedenlerle uygulanmayan hükümlerin uygulanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması,
 • f- Gerektiği durumlarda, suça itilmiş çocuklar için yeni mevzuat oluşturulması veya mevcut mevzuata yeni hükümler eklenmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • g- Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri bakanlığı, yerel yönetimler, üniversitelerin ilgili birimleri ile diğer kurumlar ve ilgili uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi,
 • h- Konu ile ilgili alanlarda uzman yetiştirilmesi için girişimlerde bulunulması,

Vakfın Mal Varlığı
Madde 4. Vakfın mal varlığı, ekli listelerde cinsi ve değeri sayılan mal ve haklarla nakitlerden oluşur.

Vakfın Gelirleri
Madde 5. Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

 • a- Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri değerler ve gayrimenkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler
 • b- Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca tahsis edilecek, ilgili uluslar arası kuruluşlardan sağlanacak gelirler
 • c- Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler
 • d- Diğer gelirler

Vakfın Temsili
Madde 6. Vakfı Yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu yetkilerinin bir bölümünü kullanmak üzere kendi içinden bir yürütme kurulu oluşturabilir, Yönetim Kurulu veya Yürütme kurulu üyelerinin hepsine veya bir kısmına en az iki imza ile Vakfı temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

Vakfın Organları
Madde 7. Vakfın organları şunlardır:

 • a- Genel Kurul
 • b- Yönetim Kurulu
 • c- Vakıf Genel Müdürü
 • d- Denetleme Kurulu
 • e- Onur Kurulu
 • f- Danışma Kurulu

a. , b. Vakfın amaçları ile ilgili faaliyetleri ve Vakfa katkıları nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilenler, c. Onur Kurulu üyeleri, d. Danışma Kurulu üyeleri.

Genel Kurul
Madde 8. Genel Kurul şu üyelerden oluşur:

 • a- Vakıf senedinde adı geçen kurucular
 • b- Vakfın amaçları ile ilgili faaliyetleri ve Vakfa katkıları nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilenler
 • c- Onur Kurulu üyeleri
 • d- Danışma Kurulu üyeleri

Madde 9. Genel Kurul 2 yılda bir kere Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır. Toplantıda 8. maddenin a ve b fıkralarındaki üyelerin en az yarısının katılımı aranır. Bu sağlanamadığı taktirde en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı düzenlenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
İlk Genel kurul, Vakfın kuruluşundan 2 yıl sonra toplanır. Olağanüstü Genel kurul, Yönetim kurulu tam sayısının 2/3 ünün olumlu kararı ile toplanır.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu çalışmalarını değerlendirir, yönlendirici kararlar alır, yenilenecek Yönetim kurulu üyelerini ve Denetleme Kurulunu seçer, Vakıf Resmi Senedinde yapılan değişiklikleri karara bağlar.
Denetleme Kurulunu seçer, Vakıf Resmi Senedinde yapılan değişiklikleri karara bağlar.
Onur Üyeleri Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri Genel Kurul görüşmelerine katılır ancak oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu
Madde 10. İlk Yönetim Kurulu aşağıda sayılan 7 kişiden oluşur:

 • 1- Güney Haştemoğlu
 • 2- Nurcan Denizli
 • 3- Binnaz Döker
 • 4- Şükriye Akbıyık
 • 5- Perihan Acar
 • 6- Rukiye Şensoy
 • 7- Şengül Ayber

Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.Her iki yılda bir kura ile seçilecek 3 üye yenilenir. Yeni üyeler Genel Kurul tarafından seçilir.
Süresi dolarak Yönetim Kurulundan ayrılacak üyeler yeniden aday gösterilebilirler.

Madde 11. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından iki yıl süre için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Madde 12. Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Ayrıca en az üç üyenin yazılı isteği üzerine veya Başkanın daveti ile olağanüstü olarak toplanır.

Madde 13. Toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı toplantıda bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesi veya Vakıf mallarının tasfiyesi ile ilgili kararlar için en az 5 üyenin olumlu oyu gerekir,

Arka arkaya 2 veya 3 toplantıya katılmayan ve Yönetim Kurulunca özrü kabul edilmeyen üye görevinden çekikmiş sayılır. Bu yolla veya istifa ederek ayrılan üyelerin yerine Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca atama yapılır. Yönetim kurulu 3’ten fazla eksilirse olağanüstü genel kurula gidilir.

Madde 14. Yönetim kurulu yasa, tüzük, Vakıf Senedi ve Genel kurul kararları ile kendisine verilen diğer görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yapar:

 • a- Vakfı temsil etmek
 • b- Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa ve tamir etmek, genişletmek, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak, Vakfın taşınmazları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak,
 • c- Vakfın bütçe ve çalışma programlarını hazırlamak,uygulamak,vakıfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporlarını inceleyip gereğini yapmak, harcamaları yapmak, ödeme usullerini belirlemek,
 • d- Vakıf lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek,
 • e- Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, Vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırımlar yapmak,
 • f- Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek,
 • g- Girişilecek işleri programlamak, çalışma ilke ve önceliklerini tespit etmek, yönetmelikler hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek,
 • h- Ölüm, istifa, devamsızlık ve diğer yasal nedenlerle Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir ay içinde atama yapmak,
 • i- Genel Kurul, Onur Üyeleri Kurulu, Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek, çağrıları yapmak, gündem belirlemek,

Madde 15. Yönetim kurulu Üyeleri bu görevleri nedeniyle ücret almazlar. Ancak bir yönetim kurulu üyesi Vakıf çalışanı olarak görev alır veya mesleki bir çalışma yürütürse bu hizmet karşılığında kendisine ücret ödenebilir.

Vakıf Müdürü
Madde 16. Vakıf yönetimi için Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu içinden veya dışından bir müdür atanabilir. Müdür, Yönetim Kurulu dışından seçildiği taktirde kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

Denetim Kurulu
Madde 17. İlk Denetim Kurulu aşağıda sayılan 3 kişiden oluşur:

 • Seval Kanmaz
 • Zuhal Meriç
 • Birsen Birge

Denetim Kurulu, Genel Kurulun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği 3 kişiden oluşur. Denetim Kurulu yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderleriyle, kayıtlarını inceler, sonuçlarını Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporlarını genel kurula sunar.

Onur Üyeleri Kurulu
Madde 18. Onur Üyeleri kurulu, Vakıf çalışmalarını etkinleştirecek, ülke içinde ve dışında maddi ve manevi desteği ve dayanışmayı güçlendirecek, ulusal ve uluslar arası düzeyde ün yapmış kişilerden Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

Danışma Kurulu
Madde 19. Danışma Kurulu, tıp, eğitim, hukuk ve Vakfın diğer çalışma alanlarında görüş oluşturmak, çalışma programlarını geliştirmek, Yönetim kurulunun getireceği konularda görüş belirlemek üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçilir.Danışma Kurulu çalışmaların gerektirdiği zamanlarda ve en az yılda bir toplanır. Danışma Kurulu kendi işleyişini ve yönetimini belirler.

Vakıf Gelirlerin Harcanma Esasları
Madde 20. Vakfın yıllık gelirlerinin en az %80 i Vakfın amaçlarına ve nevi itibarıyla genel, özel ve katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan hizmetlere ayrılır.

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik Yapılması
Madde 21. Vakıf senedinde değişiklik yapmak, ilk Genel kurulun onayına sunmak şartıyla Yönetim Kurulunun yetkisi içindedir. Değişikliklerle ilgili resmi işlemleri Yönetim Kurulu yapar.

Vakfın Fesih ve Tasfiyesi
Madde 22. Vakfın feshi Yönetim Kurulu kararı ve genel kurulun onayı ile olur.Vakfın tasfiyesi halinde kalan mal varlığı benzer amaçla kurulmuş bir başka vakfa veya kuruma Genel Kurulun onayıyla devredilir.

Madde 23. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 24. Vakıf 903 Sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabidir.

Madde 25. Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile genel hukuk kuralları uygulanır.

(Vakıf Senedi Resmi Gazete ilanı: 14 Kasım 1992 Günlü Sayı: 21405 ve Sayfa: 57Tescil Kararı: Kadıköy 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 23/9/1992 Gün, E:1992/457, K: 1992/700 sayılı kararı.)